fbpx

Ochrana osobních údajů

Stavební firma STEPMARK Company s.r.o., se sídlem Spálená 480/1, Trnitá (Brno-střed), 602 00 Brno, vedená u Krajského soudu v Brně, Spisová značka: C 104993, zpracovává osobní údaje dotčených osob vždy v souladu s:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (Nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen “GDPR “), a

zákona č. 18/2018 CFU, o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen “Zákon”);

Osobní údaje poskytnuté fyzickou osobou prostřednictvím kontaktního e-mailu zveřejněného na naší webové stránce budou zpracovávány pouze v rozsahu a za účelem, za kterým jejich tato fyzická osoba sama poskytla. Doba zpracování těchto osobních údajů je výlučně doba nezbytná pro dosažení účelu.

Fyzická osoba, která poskytne své osobní údaje prostřednictvím kontaktního e-mailu zveřejněného na webovém sídle stavební firmy STEPMARK Company s.r.o., má zachováno právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, které se ho týkají, právo na jejich opravu nebo vymazání nebo omezení zpracování, nebo právo namítat zpracování a i. v souladu s GDPR a Zákonem.

V případě, že bude mít stavební firma STEPMARK Company s.r.o. v úmyslu dále zpracovávat osobní údaje pro jiný účel než ten, pro který byly získány (např. marketing), poskytne dotčené fyzické osobě před takovýmto dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu, jakož i další relevantní informace.

Fyzická dotyčná osoba má zachováno právo odvolat svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

V případě, že mezi dotčenou fyzickou osobou a stavební firmou STEPMARK Company s.r.o. dojde k bližší vzájemné spolupráci, budou podmínky ochrany osobních údajů upravené specificky na míru pro konkrétní daný případ.

zákona č. 18/2018 CFU, o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen “Zákon”);